Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới

Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới

Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới. 

Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới.

Mục đích của sinh hoạt tín ngưỡng?

I Phierơ 1:8-9 “Nhận được phần thưởng về đức tin anh em,là sự cứu rỗi linh hồn mình.”

Hãy dò xem công cuộc cứu chuộc 6000 năm của Đức Chúa Trời.

Ðức Chúa Trời đã chia 6.000 năm công việc cứu chuộc vì sự cứu rỗi của chúng ta làm ba thời đại, và ban Ðấng Cứu Chúa với tên khác nhau tùy theo mỗi thời đại.

 

Ðấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại

Thời đại Đức Cha : Giêhôva = Ðấng Cứu Chúa

Thời đại Đức Con : Đức Chúa Jêsus = Ðấng Cứu Chúa

Rốt cuộc ai là Đấng Cứu Chúa đây?

Đức Chúa Trời đã quy định kỳ hạn ban sự cứu rỗi bởi tên khác nhau theo mỗi thời đại.

Bây giờ không phải thời đại Đức Cha, không phải thời đại Đức Con, mà là thời đại Đức Thánh Linh.

Thời đại Đức Thánh Linh : Tên mới Ta (Jêsus)

 

Tên mới trên hòn sỏi?

Đá, sỏi = Đức Chúa Jêsus (Tên mới trên hòn sỏi = Tên mới của Đức Chúa Jêsus)

Cầu nguyện theo mỗi thời đại

Cầu nguyện theo mỗi thời đại
Cầu nguyện theo mỗi thời đại

Cầu nguyện

Cầu nguyện -> Giêhôva

Cầu nguyện -> Đức Chúa Jêsus

Thời đại Đức Cha – Giêhôva / Thời đại Đức Con – Jêsus

Giống như vậy // Thời đại Đức Thánh Linh – Tên Mới

 

Vào thời đại Đức Thánh Linh, được cứu rỗi bởi tên mới của Đức Chúa Jêsus.

Hiện tại, bạn có cầu nguyện bởi tên mới của Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa thời đại Đức Thánh Linh hay không?

 

 

 

Chủ nhân của tên mới! Làm thế nào để biết? Bí quyết chính là Kinh Thánh. (Giăng 5:39)

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới cầu nguyện bởi tên mới của Đức Chúa Jêsus.

 

Mong hết thảy chúng ta hãy nghiên cứu kỹ lưỡng Kinh Thánh để nhận biết Đấng An Xang Hồng – Đấng Cứu Chúa thời đại Đức Thánh Linh trong lời tiên tri Kinh Thánh, tiếp nhận tên Ngài để được cứu rỗi.