Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới – Ngày ghi khắc lại ân huệ chuộc tội

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới được dâng lên vào ngày 4 tháng 4 (ngày 15 tháng…Read More

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhật Bản thăm viếng an ủi viện dưỡng lão Serabi Ikegami

Khoảng 50 thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời phụng sự bằng tấm lòng hầu việc cha mẹ Ngày 24 tháng 12, khoảng 50 thánh đồ Hội Thánh Tokyo và Hội Thánh Saitama Nhật Bản đã thăm viếng viện dưỡng lão Serabi Ikegami. Viện dưỡng lão Serabi Ikegami là nơi 19 người cao tuổi…Read More